תנאים כלליים

כללי: מסמך זה מציג את תנאי ההתקשרות בין GO ADVENTURE (החברה) ובין המשתתף בטיול (המטייל). המידע מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה.
1. אישור המטייל
1.1.חתימת המטייל על טופס הרישום ו/או תשלום המקדמה ו/או עצם היציאה לטיול מהווה אישור מלא ומפורש של תנאי ההרשמה לטיול, התנאים הכלליים, תנאי הרישום והביטול, וההרשאה לחיוב כרטיס האשראי של המטייל בגין המקדמה ושאר תשלומי הטיול, כפי שהם מופיעים באתר GO ADVENTURE ובכפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.
1.2. באחריות המטייל לוודא כי הוא קיבל את המידע ואת העדכונים האחרונים הנוגעים לטיול, כפי שהתפרסמו באתר החברה ו/או נמסרו ע"י נציג החברה ו/או מדריך הטיול.
2. מפגש קבוצה
2.1. מפגש קבוצה ייערך בסמוך ליציאה ויכלול סקירה כללית על מסלול הטיול, תיאום ציפיות וקבלת מידע משלים. ההשתתפות במפגש אינה חובה אך מומלצת מאד. החברה אינה אחראית להעברת מידע למטייל שלא השתתף במפגש.
3. מספר משתתפים מינימלי
3.1. קיום הטיול מותנה בהרשמה של 15 מטיילים לפחות (אלא אם צוין אחרת בתכנית הטיול). במקרה שלטיול נרשמו פחות מ-15 מטיילים, החברה רשאית לבטל את הטיול עד 15 יום לפני מועד היציאה. במקרה של ביטול מסיבה זו, יוחזר למטייל מלוא הסכום ששולם, באותו סוג מטבע ובאותו אופן תשלום. החברה לא תעניק כל פיצוי עקב ביטול הטיול מסיבה זו.
4. הרשמה לטיול
4.1 על המטייל לקרוא בעיון את תכנית הטיול, כולל הערות.
4.2 יש למלא טופס רישום בכתב קריא וברור ולצרף צילום דרכון.
4.3 יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ולוודא שטופס הרישום התקבל במשרדי החברה.
5. דרכון, אשרות כניסה (ויזות) ומסמכים
5.1 כל מטייל בעל דרכון ישראלי, כולל קטינים, חייב להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. בדיקת תוקף הדרכון, הארכתו או הוצאת דרכון חדש הן באחריות המטייל.
5.2 מטייל בעל דרכון זר אחראי לברר בשגרירות המדינה שהנפיקה את הדרכון אם חלים עליו תנאים אחרים או אם קיימים לגביו דינים מיוחדים בכל המדינות שבהן עובר הטיול. על מטייל המשתמש בדרכון זר במהלך הטיול, חלה אחריות קונסולרית של המדינה שהנפיקה את הדרכון.
5.3 מטייל שאין ברשותו דרכון רשמי אלא תעודה מסוג אחר כגון תעודת מעבר וכד', חייב ליידע את נציג החברה בטרם לקח על עצמו התחייבות הכרוכה בדמי ביטול, וכן חייב לברר בשגרירות מדינת היעד בישראל אם הוא רשאי להיכנס אליה באמצעות תעודה זו.
5.4 אזרח ישראלי חייב להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד, גם אם הוא מחזיק באזרחות נוספת.
5.5 בטיולים שבהם נדרשת אשרת כניסה למדינה זרה, החברה תסייע בקבלת הוויזות הדרושות. באחריות המטייל לספק את המסמכים הדרושים (כולל דרכון ותמונות פספורט אם יידרשו) למשרדי החברה על פי הנחיות החברה.
5.6 במדינות שונות (ארה"ב, תאילנד וכד'), תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. יש לשים לב לתקופת השהייה המותרת שנקבעה ע"י רשויות ההגירה בעת הכניסה למדינה.
5.7 חובה על המטייל לוודא כי ברשותו אשרת כניסה התואמת למספר הכניסות שלו לאותה מדינה.
5.8 חובה על המטייל לבדוק מול החברה אם נדרשת אשרת כניסה ליעדי מעבר של הטיסות.
5.9 במקרה של ביטול הטיול, או שינויים במסלול הקשורים לקבלת הוויזה, או לשינוי מדיניות של מדינות מסוימות, החברה לא תהיה אחראית להוצאות כספיות או לנזק שייגרם מכך.
5.10 בעת הגשת בקשה לוויזה יש לצרף צילומי פספורט תקניים ולא בהדפסה ביתית.
6. ביטוח
6.1 כל מטייל חייב לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאימים, כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ מן השטח, וכל ההרחבות הנדרשות.
6.2 מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה).
6.3 מטייל אשר מבטח ציוד יקר כגון מצלמה, יצהיר עליו במכס בעת היציאה מישראל.
6.4 ניתן לרכוש ביטוח נסיעות בסוכנות ביטוח מומלצת ע"י GO ADVENTURE ובאמצעותה. למען הסר ספק יודגש כי GO ADVENTURE אינה חברת ביטוח ואינה נושאת בכל אחריות בנושאי ביטוח, וההתקשרות היא ישירות בין המטייל לבין סוכנות הביטוח.
6.5 החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק למטען המטייל במהלך הטיול.
6.6 לתביעת פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, יש לפנות ישירות לחברת הביטוח. החברה לא תהיה צד לתביעה או לכל טענה אפשרית.
7. בריאות
7.1 על המטייל חובה להתייעץ עם מרפאת מטיילים ו/או לשכת הבריאות המחוזית ו/או רופא משפחה כחודש לפני היציאה לטיול לקבלת מידע והנחיות לגבי חיסונים, תרופות והמלצות להתנהגות בריאותית נכונה בארצות היעד. על החברה ומדריכיה חל איסור לייעץ בנושאים רפואיים.
8. עישון
8.1 במהלך הטיול לא יותר העישון באוטובוס. במהלך נסיעות ארוכות יוקצו הפסקות עישון.
8.2 מטייל מעשן אשר חולק חדר עם שותף שאינו מעשן יימנע מעישון בחדר.
9. מסלול הטיול
9.1 עקב אופיים המיוחד של הטיולים והיעדים של החברה, יתכנו שינויים במסלול ובביקורים באתרים השונים, בהתאם לנסיבות הזמן, הטיסות, האקלים ושיקולים אחרים של המדריך. החברה שואפת לקיים את המסלול כמתוכנן, אך שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים במקרה הצורך, לפני היציאה ובמהלך הטיול, כמיטב הבנתה המקצועית.
9.2 שינויים של הרגע האחרון מטעם חברת התעופה או גורמי תיירות ואחרים עלולים להתבצע זמן קצר לפני היציאה ולגרום לשינוי בתכנית הטיול. במקרה שהשינוי יגרום לתוספת/הפחתת עלויות, יחויב/יזוכה המטייל בהפרש.
10.בתי מלון
10.1 הקריטריונים לדירוג בתי מלון משתנים ממדינה למדינה, ואינם חופפים תמיד את המקובל בישראל. החברה משתדלת לבחור במלונות ברמה גבוהה, אך לא תישא באחריות במקרה שרמת המלון תהיה נמוכה מהמצופה על פי דירוגו. לעתים יתכנו הבדלים ברמת החדרים באותו מלון. חדר ליחיד הוא לעתים קטן יותר מחדר זוגי.
10.2 שעת הכניסה לבתי המלון היא בדרך כלל 15:00 ושעת העזיבה היא 11:00. הקצאת החדרים היא באחריות בית המלון ואין לחברה כל שליטה על כך.
10.3 חלק מבתי המלון מספקים מיטות נפרדות בלבד. לא ניתן להבטיח הימצאות מיטה זוגית בחדר.
10.4 החברה לא תהיה אחראית להפרעות כתוצאה מרעש, קרבה לרחוב וכל מטרד אחר בבית המלון.
11. משך הטיול
11.1 מספר ימי הטיול נקבע על בסיס לוחות זמנים של חברות התעופה וכולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם ימים אלו אינם כוללים סיורים או ביקורים.
12. תשלומים ושינויים במחיר
12.1 התשלומים עבור הטיול נקובים בדולר או אירו ונגבים בש"ח על פי שער המחאות והעברות גבוה ביום התשלום.
12.2 עקב השינויים התכופים במיסי נמל והיטל דלק, יעודכנו אלו סופית עם קבלת כרטיסי הטיסה במשרדי החברה.
12.3 אם יחולו שינויים במחירי הטיסות, מיסי נמל, מיסים נוספים, אשרות, שירותי קרקע וכד', לרבות ברגע האחרון, יחויב המטייל בגין התוספת.
12.4 מחיר הטיול מחושב על פי שער המטבע המקומי ביחס לדולר ארה"ב או אירו. במקרה של שינוי השער בשיעור הגדול מ-2%, יעודכן מחיר הטיול (למעט הטיסות) בהתאם. העדכון ייעשה כחודש לפני יציאת הטיול והודעה תישלח למשתתפים.
12.5 מחיר הטיול המצוין ביום פרסום הטיול כולל טיסות, בתי מלון ושירותי קרקע, מיסים מקומיים, עלויות המרת מט"ח מקומי וכד'. במקרה של התייקרות חלק ממרכיבים אלה לפני מועד היציאה לטיול, יעודכן המחיר בהתאם והמטייל יחויב בתוספת, גם אם שילם כבר חלק או את מלוא המחיר. המחיר המחייב הוא המחיר המעודכן המופיע באתר האינטרנט של החברה ביום היציאה.
12.6 לעתים לא ניתן לדעת מראש את גובה המיסים המקומיים בארץ היעד. במקרה שלפני או במהלך הטיול יידרש תשלום נוסף בגין מיסים מקומיים יחויב המטייל בתוספת.
13. טיסות
13.1 שינויים שייעשו ע"י חברות התעופה לאחר פרסום הטיול ושינויים לא צפויים במועדי הטיסות יכולים להביא לשינויים באורך הטיול ובתכנית הטיול. אם עקב השינויים ישתנו עלויות הטיול יעודכן מחיר הטיול והמטייל יחויב בתוספת המחיר. מטייל שיבטל את השתתפותו בטיול עקב שינויים שאינם מהותיים, יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן.
13.2 במקרה של איחורים או שינויים של הרגע האחרון בזמני הטיסות, תפעל החברה למציאת פתרונות הולמים ומידיים, אך לא תהיה אחראית לעלויות נוספות באם יחויבו. העלות תהיה על חשבון המטייל ו/או חברת הביטוח שלו.
14. טיסה שלא במסגרת הקבוצה
14.1 מטיילים שיבקשו לטוס במועד שונה ממועדי היציאה ו/או החזרה של הקבוצה יחויבו בתוספת מחיר בהתאם לעלות הכרטיס.
14.2 מטיילים אשר לא יטוסו עם הקבוצה, לא יהיו זכאים ללינות ו/או להעברות, או לזיכויים בגין לינות ו/או העברות, גם אם שאר הקבוצה תקבל אותם.
15. מטייל בחדר ליחיד
15.1 מחירי הטיול מבוססים על לינה בחדר זוגי, ולינה ליחיד בחדר כרוכה בתוספת תשלום. מטייל יחיד אשר מעוניין שהחברה תמצא עבורו שותף או שותפה לחדר נדרש לציין זאת בטופס הרישום. GO ADVENTURE תפעל למציאת שותף אך אינה יכולה להתחייב לכך. אם לא יימצא שותף, יחויב המטייל בתוספת מחיר ליחיד. במקרה שאחד השותפים ביטל את השתתפותו לפני היציאה לטיול, יחויב השותף שביטל בעלות התוספת שהמטייל שנשאר יחיד נדרש לשלם.
16. תשר
16.1 עלויות התשרים (טיפים) לנותני שירותים מקומיים (סבלים, נהגים, מדריכים מקומיים וכו') נקבע בארץ ונגבה מראש לפני היציאה כחלק מתנאי הטיול. התשר אינו מיועד למדריך הישראלי או לצוות הספינה כאשר מדובר בשייט.
17. תשלומים
17.1 תשלום ראשון: בעת ההרשמה יש לשלם מקדמה בסך 1500 $ או 15% ממחיר הטיול (הגבוה מביניהם), הכוללת דמי רישום וטיפול אשר לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י המטייל. המקדמה תיגבה עם קבלת טופס ההרשמה.
17.2 בטיולים שבהם נדרשים דמי קדימה מיוחדים ע"י חברות תעופה, ספקי שירותי קרקע וכד', ייגבה תשלום מוקדם נוסף, כמפורט בתכנית הטיול.
17.3 את יתרת הסכום ניתן לשלם בארבעה תשלומים – אולם מלוא התשלום ישולם 90 יום לפני מועד היציאה לשייט.
17.4 אם מועד ההזמנה חל פחות מ 90 ימים לפני מועד השייט, ייגבה מלוא הסכום בעת ההרשמה לשייט.
17.5 כל התשלומים ייגבו באמצעי התשלום שצוין בטופס ההרשמה, ללא הודעה נוספת.
17.6 מטיילים המעוניינים לשלם במזומן (ש"ח, דולר או אירו), בהמחאות או בהעברות בנקאיות, יפקידו את מלוא התשלום עד 90 יום לפני היציאה. העברה בנקאית תתבצע לחשבון GO ADVENTURE. יש לשלוח אישור העברה לפקס 3740013–04 או למייל info@goadventure.co.il .
17.7 יש להעביר את מלוא התשלומים ולוודא את קבלתם עד ליום העבודה האחרון שלפני היציאה.
18. דמי ביטול
18.1 יש למסור הודעה על הביטול בכתב במשרדי החברה, או לשלוח הודעה בפקס או במייל, יש לוודא טלפונית את קבלת ההודעה במשרדי החברה ולשמור הוכחה על משלוח.
18.2 עקב הלוגיסטיקה המורכבת והיקרה של הפלגות ושייט, דמי הביטול הם גבוהים בהתאמה. במקרה של ביטול הטיול ביוזמת המטייל ( מכול סיבה שהיא) יחולו דמי ביטול מצטברים כמפורט: ("ימי עבודה": ימי א' עד ה', לא כולל ערבי חג וחגים)
א. דמי הרישום בסך 1500 $ או 15% ממחיר הטיול (הגבוה מביניהם) לא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצידו.
ב. דמי ביטול על כרטיסי טיסה בטיסות בינלאומיות ופנימיות על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
ג. לאחר משלוח לצורך טיפול והנפקת אשרות כניסה – מחיר מלא של אשרות הכניסה.
ד. החל מ 90 ימי עבודה ועד מועד ההפלגה- דמי ביטול מלאים של השייט.
ה. יובהר כי מטייל שיבטל את השתתפותו ישלם בנוסף לדמי הביטול עבורו, גם את התוספת בגין תפוסת היחיד (סינגל), שתחול עקב ביטולו על בן הזוג שנותר בחדר, בכפוף לתנאי בית המלון ו/או כלי השייט.
ו. הכסף המוחזר יוחזר באותו מטבע ואופן תשלום (מזומן מול מזומן, כרטיס אשראי – ביטול עסקה מול חברת האשראי).
19. דמי ביטול מיוחדים
בטיולי קרנבלים, תקופות החגים (חגי תשרי ופסח) ואירועים אחרים בהם החברה משלמת ומתחייבת מספר חודשים מראש, ייגבו דמי ביטול מיוחדים:
19.1 בטיולים שבהם נדרשת הנפקת אישורי כניסה מיוחדים תחול עלות האישור על המבטלים מרגע ההרשמה.
19.2 בטיולי שייט ייתכנו דמי ביטול מלאים או חריגים מרגע האישור על שייט בספינה, כמפורט בתכנית הטיול.
19.3 אשרות: לאחר משלוח דרכון להוצאת אשרה, יחויב המטייל בעלות האשרה כמפורט בתכנית הטיול.
20. סירוב לרישום לטיול או הפסקת הטיול
20.1 החברה רשאית לסרב לבקשת הרשמה של מטייל אשר לפי שיקול דעתה עלול לפגוע בחוויית שאר משתתפי הטיול עקב התנהגותו, מצבו הבריאותי או הנפשי ומכל סיבה אחרת, ללא צורך לנמק את סירובה.
20.2 החברה רשאית להפסיק את הטיול למטייל אשר התנהגותו או מצבו הרפואי או הנפשי עלולים לפגוע בשאר המשתתפים ו/או בעצמו ו/או אשר לא מאפשר המשך טיול יחד עם יתר חברי הקבוצה. במקרה כזה, על המטייל לשאת בעלויות פינויו ו/או הבאתו לארץ. יובהר כי במידה והחברה נאלצה לשאת בהוצאות אלו בשטח, על המטייל לשלמם לחברה מיידית. עוד יובהר כי במקרה כזה, החברה לא תחזיר למטייל את עלות הטיול ו/ או חלקו.
21. התרעות ואירועים ביטחוניים, מצבי חירום וכוח עליון
21.1 החברה מוציאה טיולים ליעדים אשר, על פי מיטב הבנתה וניסיונה, מטיילים ישראלים יכולים לטייל בהם בבטחה. באחריות המטייל לבדוק אם קיימת התרעה ביטחונית ספציפית ליעד הכלול במסלול הטיול. ההחלטה להצטרף לטיול היא אך ורק של המטייל ועל פי מיטב הבנתו.
21.2 במקרה של התרעה ביטחונית חמורה או אירוע ביטחוני סמוך למועד היציאה, אשר יגרמו לביטול הטיול, או לשינוי מועד או מסלול הטיול, ייחשב הדבר ככוח עליון והחברה תהייה פטורה מכל אחריות להחזר כספי מצידה.
21.3 החברה רשאית לבטל או לערוך שינויים במסלול הטיול ו/או בשיבוץ מדריכי הטיול על פי שיקול דעתה המקצועית, לפני הטיול ובמהלכו, עקב סיבות שאינן תלויות בה כגון שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות ביטחוניות וכל סיבה אחרת. שיקול דעתה של החברה בנושא זה, לרבות שינויים מהותיים, הוא בלעדי ומוחלט.
21.4 במקרה של שינויים בתכנית מסיבות שאינן תלויות בה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב שינויים אלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות. החברה אינה מתחייבת להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה, אם הכספים כבר שולמו לגורם שלישי.
22. חילוקי דעות, תחום שיפוט והתיישנות
22.1 כל תביעה ו/או טענה אשר תהייה למטייל כנגד החברה או מי מנציגיה חייבת להיות מובאת בפני החברה, לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת המטייל לישראל.
22.2 בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה לבין המטייל, הסמכות לדון בטענות אלו תהייה אך ורק לבתי המשפט בתל-אביב, ללא קשר למקום הרשמתו או מקום מגוריו של המטייל.
22.3 בחלוף שנתיים מחזרת המטייל לישראל, לא יהיה המטייל זכאי לפנות אל החברה בכל טענה ו/או תביעה הנוגעת לטיול, בין עפ"י התקשרותו החוזית עם החברה ובין בנזקיו. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח, 1958.